Get đi Với Giới Từ Gì? Và Cách Dùng Get Trong Tiếng Anh Chuẩn

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về Những giới từ đi với get hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Get đi với giới từ gì? Đây là câu hỏi thường gặp của nhiều bạn học tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng get trong Tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cùng tailieuielts.com nhé!

>>> Xem ngay:

 • Spend đi với giới từ gì
 • Aware đi với giới từ gì

Get đi với giới từ gì?

Dưới đây sẽ là Nghĩa và cách dùng của GET sau khi cộng với giới từ

TừNghĩaVí dụGet upGet acrossGet alongGet awayGet byGet down/toGet inGet offGet onGet outGet overGet throughGet aheadGet at

>>> Tham khảo những động từ khác đi với giới từ gì:

Các cách dùng get trong tiếng anh (theo mẫu dưới)

a. Get+tính từ

Chúng ta có thể dễ dàng gặp cấu trúc này trong các bài văn viết hoặc trong giao tiếp đó là cấu trúc get + tính từ, có nghĩa “trở nên”

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • As she gets older, her memory gets worse.

Khi cô ấy già đi, trí nhớ của cô ấy cũng trở nên kém hơn.

Lưu ý: Khi có vị trí đứng trước tân ngữ + tính từ, get sẽ có nghĩa “làm cho ai đó/ cái gì đó trở nên…”

 • Of course! I can’t get her heart warm. Because she doesn’t like me.

Tất nhiên rồi! Tớ không thể nào làm trái tim của cô ấy ấm lên được. Bởi vì cô ấy không thích tớ.

b. Get+đại từ/danh từ

Nếu trong câu có tân ngữ trực tiếp (danh từ hoặc đại từ) đứng ở phía sau, cấu trúc get trong ngữ cảnh này sẽ có nghĩa “nhận, có được, nắm lấy”.

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • I got a bill from the bank last week.

Tôi đã nhận được hóa đơn từ ngân hàng vào tuần trước.

Lưu ý: Bạn sẽ không được sử dụng “get + danh từ” để diễn đạt trở thành ai/ trở thành cái gì, mà phải sử dụng cấu trúc “get + to be + danh từ”.

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • Adam’s getting to be a good student.

Adam đang dần trở thành một sinh viên tốt.

c. Get + to V-inf và Get + V-ing

Cấu trúc get có thể kết hợp với to V-inf và V-ing. Cụ thể, get + to V-inf sẽ có nghĩa “được phép, có cơ hội, xoay sở,…” còn get + V-ing sẽ có nghĩa “bắt đầu làm gì” trong các giao tiếp thân mật.

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • We’d better get moving, it’s too late.

Chúng ta nên di chuyển thôi, quá muộn rồi đó.

d. Cách dùng Get + phân từ quá khứ

Cách dùng get với các phân từ quá khứ sẽ mang ý nghĩa những việc làm hoặc hành động mà chúng ta đã tự làm cho chính bản thân. Một số cụm từ thường gặp như:

 • Get dressed: mặc đồ
 • Get lost: bị lạc
 • Get engaged: đính hôn
 • Get married: kết hôn
 • Get washed: tắm gội

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • I don’t believe that. He’s getting married in July.

Tôi không tin vào điều đó. Anh ta sẽ kết hôn vào tháng 7.

e. Cụm động từ thường gặp với get

Nếu cấu trúc get kết hợp với phân từ quá khứ được sử dụng với nghĩa bị động, giống như dạng cấu trúc “be + phân từ quá khứ”.

Xem thêm:: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận | Soạn văn 11 hay nhất

Ví dụ:

 • I didn’t get called from him.

Tôi đã không nhận được cuộc gọi từ anh ta.

Bài tập luyện tập get đi với giới từ gì

Bài tập: Hãy chọn đáp án đúng để hoàn chỉnh câu chính xác:

1. It’s taking me sooner to get _____ the operation than I thought.

A. through B. by C. up from D. over

2. Adam’s just started work, hasn’t she? How’s she getting _____?

Xem thêm:: 40 tuổi niềng răng được không? | Vinmec

A. by B. on C. out D. in

3. My mother insists on ______ early, even on weekends.

A. getting up B. get up C got up D. getting

4. Take the number 5 train and get __________ at K.M road.

A. up B. down C. off D. outside

5. It’s getting ____ here.

A. dark B. darkness C. be dark D. to be dark

6. Linda seems unhappy in her new job because she doesn’t get her colleagues.

A. up to B. on for C. on well with D. in with

7. It took Mr.John a long time to_______the death of his wife.

A. take away B. get over C. take off D. get through

8. Billy is so lazy; he won’t_______ his exams.

A. get off B. get through C. keep up D. keep off

9. My body is_______cold.

Xem thêm:: Gợi ý 8 chó con đẻ bao lâu thì mở mắt hay nhất bạn cần biết

A. getting B. getting over C. keeping up D. keeping off

10. I must_______my room clean before my girlfriend arrives.

A. keep off B. get through C. keep up D. get

11. Susan’s_______ a beautiful princess.

A. getting to be B. getting through C. keeping up D. getting over

12. I didn’t_______ buy it, it was too expensive.

A. get through B. get to C. keep up D. get

13. Hurry! You’ve got three minutes to_______ .

A. Get dressed B. Get engaged C. get up D. get

14. I never get_______ to paties.

A. invite B. to invite C. invited D. inviting

15. If you want to _______ a her phone number, please call me.

A. take away B. get over C. keep up D. get

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. C
 7. B
 8. B
 9. A
 10. D
 11. A
 12. D
 13. A
 14. C
 15. D

Trên đây là bài viết về cấu trúc Get đi với giới từ gì và cách dùng get trong tiếng anh. Mong rằng qua đây tailieuielts.com đã giúp các bạn sẽ nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Recommended For You