Lỗi &quotTruy nhập Bị từ chối&quot hoặc các lỗi khác khi bạn truy nhập hoặc làm việc với các tệp và thư mục trong Windows

Nội Thất Cosy mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Quyền truy cập bị từ chối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Nguyên nhân Thông báo lỗi “Truy nhập Bị từ chối” có thể xuất hiện vì một hoặc nhiều lý do sau:

 • Quyền sở hữu thư mục đã thay đổi.

 • Bạn chưa có các quyền thích hợp.

 • Tệp này đã bị mã hóa.

Giải pháp

Windows 8

Có thể bạn chưa có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 8 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi. Do đó, có thể bạn đã không còn quyền sở hữu một số tệp hoặc thư mục. Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách khôi phục quyền sở hữu các tệp và thư mục. Để sở hữu tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn và giữ thư mục mà bạn muốn sở hữu rồi nhấn Thuộc tính. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy bấm chuột phải vào thư mục đó rồi sau đó bấm Thuộc tính.)

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Bảo mật, nhấn hoặc bấm Nâng cao, rồi nhấn hoặc bấm Thay đổi. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 3. Nhập tên của người mà bạn muốn cấp quyền sở hữu rồi bấm Kiểm tra Tên.

  Lưu ý Tên tài khoản của người mà bạn đang gán quyền sở hữu sẽ hiển thị.

 4. Bấm vào OK.

 5. Xem thêm:: Chấn thương đầu biểu hiện thế nào? Chẩn đoán và điều trị • Hello Bacsi

  Nếu bạn muốn người này trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.

 6. Bấm vào OK.

Có thể bạn chưa có các quyền thích hợp Sự cố mà bạn gặp phải khi cố gắng truy nhập các tệp và thư mục có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi các tệp và thư mục hay không. Để kiểm tra các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó bấm vào Thuộc tính.

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Bảo mật.

 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, hãy nhấn hoặc bấm vào tên của bạn để xem quyền mà bạn có.

Để mở tệp, bạn cần phải có quyền Đọc. Để thay đổi các quyền của tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau: Quan trọng Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thay đổi quyền đối với các tệp và thư mục.

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó nhấn hoặc bấm vào Thuộc tính.

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Bảo mật.

 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, hãy nhấn hoặc bấm vào tên của bạn để xem quyền mà bạn có.

 4. Nhấn hoặc bấm Chỉnh sửa, nhấn hoặc bấm vào tên của bạn, chọn các hộp kiểm cho quyền mà bạn cần phải có, sau đó bấm OK.

Có thể tệp hoặc thư mục được mã hóa Việc mã hóa có thể giúp bạn bảo vệ các tệp và thư mục khỏi truy nhập không mong muốn. Bạn không thể mở tệp hoặc thư mục được mã hóa khi chưa có chứng chỉ được dÙng để mã hóa tệp hoặc thư mục đó. Để xác định xem tệp hoặc thư mục đã được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, sau đó nhấn hoặc bấm vào Thuộc tính.

 2. Xem thêm:: Khám phá 14 quận 9 cách quận 1 bao xa hay nhất bạn nên biết

  Nhấn hoặc bấm vào tab Chung, sau đó nhấn hoặc bấm vào Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn phải có chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp hoặc thư mục mới có thể mở tệp. Trong tình huống này, bạn nên lấy chứng chỉ từ người đã tạo hoặc mã hóa tệp hay thư mục đó, hoặc nhờ người đó giải mã tệp hoặc thư mục.

Windows 7

Có thể bạn chưa có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục Nếu gần đây bạn đã nâng cấp máy tính của mình lên Windows 7 từ phiên bản Windows trước đó, một số thông tin tài khoản của bạn có thể đã thay đổi. Do đó, có thể bạn đã không còn quyền sở hữu một số tệp hoặc thư mục. Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách khôi phục quyền sở hữu các tệp và thư mục. Để sở hữu tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn sở hữu rồi bấm Thuộc tính.

 2. Bấm vào tab Bảo mật, bấm vào Nâng cao, rồi bấm vào tab Chủ sở hữu.

 3. Bấm vào Chỉnh sửa.

  Lưu ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc được nhắc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 4. Bấm vào tên người mà bạn muốn cấp quyền sở hữu.

 5. Xem thêm:: Chấn thương đầu biểu hiện thế nào? Chẩn đoán và điều trị • Hello Bacsi

  Nếu bạn muốn người này trở thành chủ sở hữu của các tệp và thư mục con trong thư mục này, hãy chọn hộp kiểm Thay thế chủ sở hữu các kho chứa con và đối tượng.

 6. Bấm vào OK.

Có thể bạn chưa có các quyền thích hợp Sự cố mà bạn gặp phải khi cố gắng truy nhập các tệp và thư mục có thể liên quan đến quyền. Quyền là các quy tắc xác định xem bạn có thể truy nhập hoặc thay đổi các tệp và thư mục hay không. Để xác định quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ lưng gù mặc gì cho đẹp bạn nên biết

  Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục rồi bấm Thuộc tính.

 2. Bấm vào tab Bảo mật.

 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền mà bạn có.

Để mở tệp, bạn cần phải có quyền Đọc. Để thay đổi các quyền đối với tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các bước sau. Quan trọng Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thay đổi quyền đối với các tệp và thư mục.

 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, rồi bấm Thuộc tính.

 2. Bấm vào tab Bảo mật.

 3. Trong Tên nhóm hoặc người dùng, bấm vào tên của bạn để xem các quyền mà bạn có.

 4. Bấm vào Chỉnh sửa, bấm vào tên của bạn, chọn các hộp kiểm cho quyền mà bạn cần phải có, rồi sau đó bấm OK.

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Quyền là gì?

Có thể tệp hoặc thư mục được mã hóa Việc mã hóa có thể giúp bạn bảo vệ các tệp và thư mục khỏi truy nhập không mong muốn. Bạn không thể mở tệp hoặc thư mục được mã hóa khi chưa có chứng chỉ được dÙng để mã hóa tệp hoặc thư mục đó. Để xác định xem tệp hoặc thư mục đã được mã hóa hay chưa, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục, rồi bấm Thuộc tính.

 2. Bấm vào tab Chung, rồi bấm Nâng cao.

Nếu hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu được chọn, bạn phải có chứng chỉ đã được sử dụng để mã hóa tệp hoặc thư mục mới có thể mở tệp. Bạn nên lấy chứng chỉ từ người đã tạo hoặc mã hóa tệp hoặc thư mục đó, hoặc nhờ người đó giải mã tệp hoặc thư mục. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập hoặc xuất chứng chỉ và khóa riêng.

Recommended For You